zorg

zorg

zorg

Zorg is een onderscheidend kenmerk van de Daaf Gelukschool en ondersteunt onze primaire taak: het geven van onderwijs. Naast de kennis en de (studie)-vaardigheden die vooral belangrijk zijn voor het behalen van een diploma, zet onze school in op het aanleren van vaardigheden die op een succesvolle toekomst van de leerlingen zijn gericht.

Daarom richten we onze lessen zo in dat een evenwicht tussen uitdaging en ondersteuning ontstaat. We formuleren daartoe jaardoelen, groepsdoelen en individuele doelen en bieden differentiatie en maatwerk aan. Daarbij besteden we veel aandacht aan het gedrag, de mentaliteit en het onderwijsresultaat van onze leerlingen. De mentoren, teamleiders en zorgcoördinator hebben hierin speciale taken.

Ondersteuningsstructuur

De structuur waarmee we onze leerlingen ondersteunen bestaat uit:

  • Individuele begeleidingsgesprekken met de mentor

De mentor heeft wekelijks of tweewekelijks een individueel begeleidingsgesprek (IB-gesprek) met de leerling over de vorderingen en/of stagnaties van de leerdoelen. Bij het werken aan leerdoelen stimuleren we onze leerlingen om sterk ontwikkelde vaardigheden en bevorderende factoren in te zetten en om minder goed ontwikkelde vaardigheden uit te breiden. Deze positieve aanpak werkt stimulerend en bevorderd het zelfvertrouwen van onze leerlingen.

Als leerdoelen behaald zijn, formuleert de mentor samen met de leerling, en eventueel in overleg met ouders, nieuwe leerdoelen inclusief een plan van aanpak. Het kan zijn dat een leerling meer of gespecialiseerdere ondersteuning nodig heeft dan de mentor kan bieden. In dat geval onderzoekt de mentor in overleg met de teamleider, en eventueel met de zorgcoördinator, wie deze extra ondersteuning kan bieden.

  • Ondersteuning van mentoren / docenten

Onze mentoren/docenten hebben wekelijks een overleg met hun teamleider. Dat gebeurt tijdens het mentoruur. Besproken wordt wat de mentor van belang acht voor de begeleiding van zijn klas en voor de ondersteuning van individuele leerlingen. Vaste onderdelen van het mentoruur zijn:

– Groepsvorming en interactie binnen de klas.

– Stand van zaken rondom individuele leerlingen (plaats in de klas, interactie, positie binnen de groep, didactische vorderingen, individueel ontwikkelingsperspectiefplan OPP van de leerling en contact met ouders).

– Indien nodig formuleren van een hulpvraag voor inbreng van een leerling in het zorgteam.

  • Leerlingbespreking

Eens per 6 weken is er een leerlingbespreking met het team dat lessen verzorgt aan een klas. Wanneer daar aanleiding toe is, worden interventies afgesproken om gedrag bij te sturen of om een sociaal emotionele of didactische ontwikkeling in gang te zetten. Afspraken die tijdens de leerlingbespreking worden gemaakt, noteert de mentor in Magister.

  • Rapportbespreking

3 maal per jaar is er een rapportbespreking met het team dat lessen verzorgt aan een klas.

  • Zorgboek

Voor een eenduidige ondersteuning van leerlingen is het zorgboek ontwikkeld. Hierin staat alle informatie die mentoren en begeleiders nodig hebben om hun klas zo optimaal mogelijk te begeleiden. In het zorgboek is ook de planning van de groepsbegeleidingslessen opgenomen.

  • Bronnenboek

In het bronnenboek zijn de handelingsmogelijkheden beschreven die kunnen helpen bij de ondersteuning van leerlingen.

Daafnieuws

Sportdag gaat door!

De sportdag gaat door! Voor nu wordt er een droge ochtend voorspelt morgen en hebben we dus besloten dat de sportdag door gaat. De leerlingen worden dus om 08:30 uur verwacht. 

Lees meer

Belangrijk bericht over de sportdag!

In verband met wisselingen in de weersvoorspelling van donderdag 11 juli, beslissen wij morgen (woensdag 10 juli) rond 17:00 uur of de sportdag van donderdag 11 juli door gaat. Wij verzoeken u dan ook om woensdagmiddag de site en uw mail in de gaten te houden. 

Lees meer

Samen Sterk op het Spaarne College!

Aan de ouder(s) en verzorger(s) van de leerlingen die op de Daaf Gelukschool zitten, Haarlem, 4 juli 2019 Onderwerp: samen sterk op Het Spaarne College!  Beste ouders en verzorgers, Het is alweer even geleden dat we u vertelden over het samengaan van het Sterren...

Lees meer