visie en missie

visie en missie

visie en missie

Missie van de Daaf Gelukschool

Op de Daaf Gelukschool geven we leerlingen met leerachterstanden en/of sociaal-emotionele problematiek ‘onderwijs op maat’. Ook kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum ondersteunen we. Wij geven onderwijs voor de vmbo-theoretische leerweg (mavo) en de vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg (administratie). Onze leerlingen willen zo goed als mogelijk voorbereiden op hun toekomst. Het doel van ons onderwijs reikt dan ook verder dan het behalen van een diploma.

Visie van de Daaf Gelukschool

De Daaf Gelukschool maakt deel uit van de Dunamare Onderwijsgroep en onderschrijft daarmee de onderwijsvisie vanuit de volgende kernwaarden: uitdagend, professioneel, ambitieus en inlevend. Daar voegen wij op de Daaf Gelukschool de kernwaarde ‘hulpvaardig’ aan toe.

Stimulerend onderwijs

Naast het verwerven van kennis en vaardigheden wil onze school eraan bijdragen dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke en mondige mensen die succesvol zijn in het vervolgonderwijs en in hun maatschappelijk functioneren. Wij willen iedere leerling stimuleren het beste uit zichzelf te halen op zijn of haar eigen manier. Voor nu en voor later.

De Daaf Gelukschool is een veilige school

Dat leerlingen en medewerkers zich thuis en veilig voelen in en rond de school spreekt voor zich. Een goed schoolklimaat vinden we belangrijk en is een voorwaarde om ambities te bereiken. Er is grote betrokkenheid en inzet bij onze medewerkers voor de ontwikkeling van onze leerlingen. De naar de leerlingen gehanteerde ‘competentievergrotende methodiek’ speelt hierbij een sleutelrol.

Ons onderwijs is maatwerk

De Daaf Gelukschool zet daarbij in op maatwerk. Dat doen we in het leerproces en ook in de begeleiding en bij de zorg. Zo doen we recht aan de leervraag, de leervoorkeur en de specifieke behoefte aan ondersteuning van elke individuele leerling. Regelmatig gaan we in gesprek met elke leerling om goed te kunnen inspelen op interesses en mogelijkheden. Ook dat is maatwerk. Onze visie op onderwijs maakt dat iedere leerling bij ons op school lekker in zijn of haar vel zit.

Onze kwaliteit zit in onze medewerkers

Het onderwijs, de begeleiding en de zorg op de Daaf Gelukschool is in handen van bekwame en bevoegde medewerkers. Onze medewerkers onderhouden en ontwikkelen voortdurend hun professionaliteit op de gebieden van hun vakinhoud, didactiek, pedagogiek, ICT en specifieke zorg.

Onze school stimuleert dit door in cyclische gesprekken de persoonlijke ontwikkelingsplannen van de medewerkers te verbinden met de schooldoelen. Wij bieden onze medewerkers een goed werkklimaat met goede arbeidsomstandigheden. Daarbij zijn betrokkenheid, onderlinge aanspreekbaarheid, transparantie, bereidheid om elkaar aan te vullen en van elkaar te leren belangrijke succesfactoren. Wij kunnen dat binnen onze kleinschalige teams bieden.

Kwaliteitssysteem

Wij hechten veel waarde aan systematische kwaliteitszorg dat het realiseren van door ons gewenste verbeteringen stimuleert en bewaakt. Het voltallige personeel is hierbij betrokken met de PDCA-IMWR (plan, do, check, act – inspireren, mobiliseren, waarderen , reflecteren)-cyclus. Dit stuurt het realiseren van de jaardoelen op de niveaus van management, teams en individuele werknemers. Voor de bereikte resultaten verantwoorden wij ons jaarlijks naar de bij de school betrokken geledingen.

Daafnieuws

Inloopmiddag 10 april 2019

Inloopmiddag 10 april 2019 Tijdens de eerste inloopmiddag voor ouder(s)/verzorger(s) in oktober zijn ideeën, wensen en ervaringen uitgewisseld. De sfeer was informeel, opbouwend en positief. Wij zijn de afgelopen periode enthousiast met de tips aan de slag gegaan....

Lees meer

Groenlicht voor het bundelen van krachten in Haarlem-Noord

Groenlicht voor het bundelen van krachten in Haarlem-Noord Het College van Bestuur van Dunamare Onderwijsgroep is verheugd te kunnen melden dat afgelopen vrijdag de medezeggenschapsraden van de Paulus Mavo vmbo, Daaf Gelukschool en het Sterren College een positief...

Lees meer

Open Podium 2019

Open Podium 2019 Terwijl sommige mensen op 14 februari ’s avonds aan een romantisch diner zitten, zaten de leerlingen die deelnamen aan het Open Podium met wat lichte zenuwen gezellig samen op school aan tafel. Deze leerlingen hebben een maand geleden auditie gedaan...

Lees meer

Tekenwedstrijd was een succes

Tekenwedstrijd was een succes Dit jaar hebben we op de Daaf Gelukschool voor het eerst een tekenwedstrijd gehouden.  Afgelopen weken konden de leerlingen van de Daaf Geluk en de Vestiging Gunning op de Daaf Geluk zich aanmelden voor de tekenwedstrijd. Doordat een...

Lees meer