onderwijs op maat

onderwijs op maat

onderwijs op maat

De Daaf Gelukschool is gespecialiseerd in het geven van onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar die zich (nog) niet goed kunnen ontplooien in het reguliere voortgezet onderwijs. Op de Daaf Gelukschool bieden we daarom ‘onderwijs op maat’ aan leerlingen die meer dan gemiddeld aandacht, begeleiding en hulp nodig hebben.

Aangepast onderwijs voor iedere leerling

De Daaf Gelukschool biedt iedere leerling aangepast onderwijs. De lessen zijn zo ingericht dat rekening wordt gehouden met de individuele behoefte van elke leerling. Daarom bieden we naast de groepsgerichte lessen differentiatie en maatwerk aan. Op deze manier vinden wij bij leerlingen het evenwicht tussen uitdaging en ondersteuning.

In een veilig klimaat stimuleren en monitoren we de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling. Dit doen wij onder meer door het volgende:

 • Structuur en duidelijkheid.
 • Intensieve begeleiding in een kindvriendelijk klimaat.
 • Hulp bij het leren waar dat nodig is.
 • Veiligheid, warmte en geborgenheid in een modern en prettig gebouw.
 • Respect voor en acceptatie van elkaar.
 • Waardering en persoonlijke aandacht.
 • Een regulier vakkenpakket voor vmbo voor goede aansluiting op vervolgonderwijs.
 • Maximale groepsgrootte van 16 leerlingen in de onderbouw (klas 1 en 2).

Zelfstandigheid ontwikkelen

Zelfstandigheid van onze leerlingen is een kernvaardigheid waar we veel aandacht aan geven. Dat wil zeggen: zelf keuzes kunnen maken, kunnen plannen en kunnen reflecteren op het eigen handelen. Ook vaardigheden als samenwerken en presenteren ontwikkelen we: het zijn voorwaarden voor succes op de arbeidsmarkt. Daarom vullen we de leerstof aan met een doorlopende vaardighedenlijn die door alle leerjaren heen in de diverse vakken is opgenomen.

Speerpunten voor ons zijn het stimuleren van de emotionele ontwikkeling, het kweken van zelfvertrouwen, het aanleren van sociale- en studievaardigheden. Dit gebeurt onder andere in de groepsbegeleidingsuren met de methode Leefstijl en Breingeheimen en in de trainingslessen. We besteden uiteraard veel aandacht aan taal- en rekenvaardigheden.

Ondersteuning in groepslessen of door gespecialiseerde medewerkers

Wij geven ondersteuning zoveel mogelijk binnen de groepslessen. Als dat noodzakelijk is krijgen onze leerlingen ook buiten de lessen ondersteuning van gespecialiseerde medewerkers binnen de school. Zo krijgen de klassen 1 en 2 diverse trainingslessen aangeboden. Leerlingen vanuit verschillende klassen worden ingedeeld voor trainingslessen die aansluiten bij de extra ondersteuning die zij nodig hebben.

Als de expertise voor passende ondersteuning niet binnen de school aanwezig is dan werkt de school samen met ketenpartners. Deze komen dan als dat mogelijk is naar de Daaf Gelukschool om de ondersteuning te bieden.

Meer daarover leest u bij zorg.

Individueel ontwikkelingsperspectiefplan OPP

Naast de basisondersteuning die we bieden, maken we op de Daaf Gelukschool voor iedere leerling een individueel ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Dit OPP sluit aan bij de ondersteuningsbehoeften van de leerling. In het OPP staan onder andere de doelen waaraan we werken via een SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden) geformuleerde aanpak. Elk individueel ontwikkelingsperspectiefplan komt tot stand in samenwerking met de ouder(s) of verzorger(s) en de leerling en bespreken we minimaal 2 keer per jaar.

Leerlingvolgsysteem

 • Magister

De school maakt gebruik van het digitale registratiesysteem Magister. Magister gebruiken we om ontwikkelingen, bijzonderheden en communicatie over leerlingen vast te leggen. Met een inlogcode hebben leerlingen en ouders toegang tot Magister. Leerlingen en ouders kunnen op Magister de volgende informatie raadplegen:

 • Behaalde resultaten en cijfers
 • Aanwezigheid
 • Opgegeven huiswerk
 • ELO – Elektronische LeerOmgeving: hier staan de leeropdrachten.
 • Competentielijsten

De competentielijst is een instrument om de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te volgen en meet het niveau van 32 vaardigheden. Door de ontwikkeling van een leerling gedurende een schooljaar te volgen weten we op welke gebieden de leerling ondersteuning nodig heeft. De vaardigheden die we scoren in de competentielijst zijn:

 • Zelfbeheersing/impulscontrole
 • Planning/organisatie
 • Flexibiliteit
 • Zelfreflectie
 • Emotieregulatie

Kleine klassen voor een rustige leeromgeving

De lessen geven we in klassen van maximaal 16 leerlingen. Door de grootte van de klassen beperkt te houden, is het mogelijk om een rustige leeromgeving te bieden en is er ruimte voor individuele ondersteuning. Leerlingen verblijven de eerste 2 schooljaren zo veel mogelijk in een eigen klaslokaal.

Lesopbouw en huiswerk

De leerkrachten van de Daaf Gelukschool hanteren een uniforme lesopbouw voor de beste resultaten. De lesopbouw verloopt over het algemeen als volgt:

 • Bespreken van het gemaakte huiswerk (controle, correctie, extra uitleg).
 • Uitleg nieuwe lesstof (instructie, structureren, motiveren, demonstreren, stencils uitreiken en meer).
 • Opgeven en maken van huiswerk met aandacht voor:
  • huiswerk opgeven: huiswerk wordt op het bord en in Magister genoteerd.
  • controleren of het huiswerk goed in de agenda genoteerd is.
  • uitleg over maken en/of leren.
  • ruimte voor inhoudelijke vragen over het huiswerk.
  • aanreiken studievaardigheden.
  • tijd om huiswerk in de klas te maken.
 • Afronding

Aan het begin van iedere les wordt het doel van de les op het linker bord genoteerd. Aan het eind van de les controleert de docent of dit doel behaald is. Zo heeft de docent zicht op het leerproces van de leerlingen.

Uniform gebruik Digibord

Dat we structuur belangrijk vinden, komt ook terug bij het gebruik van het Digibord door onze leerkrachten.

   • Linker bord: lesdoelen
   • Middelste bord: uitleg lesstof
   • Rechter bord: huiswerk, huiswerk wordt tevens genoteerd in Magister

ICT is vergaand geïntegreerd in ons onderwijs omdat het bijdraagt aan ons maatwerk, betekenis toevoegt en leerlingen uitdaagt zijn of haar persoonlijke grenzen te verkennen en te verleggen.

Plannen en organiseren

Het trainen van functies zoals plannen, organiseren en structureren is een vast onderdeel van de lesaanpak. Tijdens groepsbegeleidingslessen werken we daartoe met de methode Breingeheimen.

Verschillen in leerstof en tijd door differentiëren

Onze aandacht voor elke individuele leerling uit zich in verschillende vormen van differentiëren.

   • Iedere vmbo-leerling in de onderbouw krijgt cijfers op k(aderberoepsgericht)- en t(heoretisch)-niveau. Aan het eind van klas 2 bepalen we op welk niveau de leerling doorstroomt naar de bovenbouw.
   • We differentiëren in leerstof en tijd. Sommige leerlingen hebben voldoende aan de helft van de opgaven. Andere leerlingen hebben juist meer oefenmateriaal nodig. Ook zijn er leerlingen die een hoger niveau aankunnen. Er zijn ook leerlingen die geen probleem hebben met het niveau van de leerstof, maar wel met de hoeveelheid en het tempo waarin de stof verwerkt moet worden. Als dat speelt, is het bijvoorbeeld mogelijk de onderbouw met een jaar te verlengen.
   • Differentiatie omvat ook het gebruik van verschillende instructievormen, zoals bijvoorbeeld: auditief, visueel, schriftelijk of voordoen. Leerlingen met dyslexie, of een individueel vastgestelde reden, kunnen in aanmerking komen voor toetstijdverlenging, mondelinge toetsing of hulpmiddelen zoals Kurzweil of een Daisyspeler.
   • Differentiatie in werkvormen. Dit is niet alleen om recht te doen aan de verschillen in leervoorkeur, maar ook om afwisseling in de lessen aan te brengen.

 

Daafnieuws

Inloopmiddag 10 april 2019

Inloopmiddag 10 april 2019 Tijdens de eerste inloopmiddag voor ouder(s)/verzorger(s) in oktober zijn ideeën, wensen en ervaringen uitgewisseld. De sfeer was informeel, opbouwend en positief. Wij zijn de afgelopen periode enthousiast met de tips aan de slag gegaan....

Lees meer

Groenlicht voor het bundelen van krachten in Haarlem-Noord

Groenlicht voor het bundelen van krachten in Haarlem-Noord Het College van Bestuur van Dunamare Onderwijsgroep is verheugd te kunnen melden dat afgelopen vrijdag de medezeggenschapsraden van de Paulus Mavo vmbo, Daaf Gelukschool en het Sterren College een positief...

Lees meer

Open Podium 2019

Open Podium 2019 Terwijl sommige mensen op 14 februari ’s avonds aan een romantisch diner zitten, zaten de leerlingen die deelnamen aan het Open Podium met wat lichte zenuwen gezellig samen op school aan tafel. Deze leerlingen hebben een maand geleden auditie gedaan...

Lees meer

Tekenwedstrijd was een succes

Tekenwedstrijd was een succes Dit jaar hebben we op de Daaf Gelukschool voor het eerst een tekenwedstrijd gehouden.  Afgelopen weken konden de leerlingen van de Daaf Geluk en de Vestiging Gunning op de Daaf Geluk zich aanmelden voor de tekenwedstrijd. Doordat een...

Lees meer