toelating
Aanmelding op de Daaf Gelukschool gaat niet zoals in het reguliere voortgezet onderwijs. Er moeten ‘speciale’ redenen zijn om een leerling op onze school te kunnen plaatsen. U leest er op deze pagina meer over.

Overleg met ons

De Daaf Gelukschool heeft als insteek dat er in overleg met ouders, leerling en basisschool moet worden gekeken naar wat de beste plek is voor de leerling om zijn middelbare schoolcarrière te starten. De basisschool zal in het proces van aanmelden het initiatief nemen. Mocht u als ouders met de basisschool tot de conclusie zijn gekomen dat de Daaf Gelukschool mogelijk voor uw kind het beste zou zijn dan bent u van harte welkom voor een informatief gesprek. Hiervoor kunt u contact opnemen via 023-5261644 met de intakecommissie, dhr. Koopman en mevr. Verhalle.

Criterium voor toelating tot lwoo-onderwijs

Ons Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland heeft een criterium vastgesteld voor de toelating tot Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO). Dit criterium is:

De leerling heeft anderhalf tot drie jaar leerachterstand op ten minste 2 van de   volgende vakgebieden:

 • Inzichtelijk rekenen
 • Begrijpend lezen
 • Technisch lezen
 • Spelling

Eén van de 2 leerachterstanden moet begrijpend lezen of rekenen zijn.

NB.: Tot en met het schooljaar 2015-2016 was het IQ relevant. Dit is niet meer zo. Het gaat om het advies van de basisschool.

Als de leerling aan het criterium voldoet en de basisschool vindt dat de leerling de intensieve ondersteuning (op didactisch en sociaal-emotioneel gebied) nodig heeft die door de Daaf Gelukschool wordt geboden, dan zal de basisschool ouders en leerling hierover informeren.

De ondersteuning van de Daaf Gelukschool omvat hulp bij o.a.:

 • Faalangst en onzekerheid die het leren op school moeilijk maken;
 • Moeilijkheden in de persoonlijkheidsontwikkeling;
 • Een traag tempo;
 • Sociale kwetsbaarheid, zoals geplaagd worden, niet geaccepteerd worden in de groep, zich eenzaam voelen, overgevoelig zijn;
 • Concentratieproblemen, snel afgeleid zijn;
 • Overbeweeglijkheid, moeilijk stil kunnen zitten;
 • Sociaal onvaardig zijn zoals moeilijk contact kunnen leggen met leeftijdsgenoten, snel conflicten hebben met medeleerlingen of volwassenen;
 • Angst voor school.

Als ouders en leerling ook de Daaf Gelukschool zien als de beste plek en de basisschool het definitieve advies VMBO-K met LWOO of VMBO-T met LWOO heeft gegeven, zal de basisschool naar de Daaf Gelukschool toe het initiatief nemen om een MDO-Overdrachtgesprek (multidisciplinair overleg-overdrachtgesprek) te beleggen. Dit gaat volgens de procedure zoals deze beschreven is in het document ‘De Overstap’ van het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland. Klik hiervoor op onderstaande link:

http://www.samenwerkingsverband-zuid-kennemerland.nl/downloads/#de-overstap

Na ontvangst van het compleet ingevulde formulier behorend bij de aanvraag voor een MDO-Overdracht zal de intakecommissie alle betrokken personen uitnodigen voor het MDO-Overdrachtgesprek. Dit zijn leerling, ouder(s)/verzorger(s), IB-er of leerkracht en eventueel andere betrokkenen die mee kunnen praten over de onderwijsondersteuningsbehoeften van de leerling.

Tijdens dit MDO-Overdrachtgesprek zal blijken of de Daaf Gelukschool echt de beste plek voor de leerling is en na afloop zal hierover dan ook meteen een uitspraak worden gedaan. Is de uitspraak positief dan krijgt de leerling een LWOO-aanwijzing waarmee hij 5 jaar recht heeft op LWOO.

Voor het schooljaar 2017-2018 heeft de Daaf Gelukschool plaats voor 48 brugklassers.

Toelating op onze school vanuit het reguliere voortgezet onderwijs

Blijkt uw zoon of dochter in het reguliere vmbo-onderwijs niet uit de voeten te kunnen dan is plaatsing op de Daaf Gelukschool mogelijk als er een lwoo-beschikking of zorgarrangement is toegekend. Als u hier meer over wilt weten, kunt u contact opnemen met de administratie. Zij brengen u dan in contact met de verantwoorde­lijke persoon binnen de school.